Wyszukiwarka

Lista Innowacji

LandTAX - System oceny produkcyjności siedlisk
W ramach projektu powstała aplikacja LandTAX, która pozwala na automatyczną ocenę potencjalnej produkcyjności siedlisk dla różnych gatunków drzew leśnych na dowolnym obszarze zlokalizowanym na terenie Polski oraz prognozowanie przyrostu miąższości, nowo zakładanych i istniejących drzewostanów. System LandTAX umożliwia automatyczną ocenę produkcyjności siedlisk dla dowolnego obszaru.
Słowa kluczowe: aplikacja, produkcyjność siedlisk, drzewostany, zarządzanie
Branża: Nauki leśne
Inhibitory PDIA1 i PDIA3 do terapii m.in. zakrzepicy i przerzutów nowotworowych
Wynalazek dotyczy grupy związków chemicznych stanowiących aromatyczne pochodne sulfonamidów, które są inhibitorami PDI A1 oraz PDI A3 (disulfidoizomeraza białek). Związki te wykazują działanie terapeutyczne oraz nie wykazują cytotoksyczności.
Słowa kluczowe: inhibitory PDI, śródbłonek, przeciwzakrzepowość, przeciw-przerzutowość, aromatyczne pochodne sulfonamidów
Branża: Farmaceutyczna
Kompozyt UHTC dla zastosowań w obróbce skrawaniem
Przedmiotem projektu jest podniesienie zdolności poziomu gotowości technologicznej innowacyjnego kompozytu wysokoogniotrwałego otrzymywanego z węglika boru i związku międzymetalicznego z układu Ti-Si.
Słowa kluczowe: kompozyt, UHTC, obróbka skrawaniem
Branża: Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe
Opracowania efektywnej metody wprowadzania nanocząstek metali i tlenków metali do baz olejowych stosowanych w olejach silnikowych
Zostaną zaprojektowanie i opracowanie technologii wytwarzania preparatów zawierających różne udziały poszczególnych typów nanocząstek. Następnie zostanie sprawdzona kompatybilność/stabilność nanopreparatów z wybranymi bazami olejowymi oraz dodatkami uszlachetniającymi oleje silnikowe. Trzeci krok to uzyskanie pełnej charakterystyki fizykochemicznej otrzymanych układów oraz badanie stabilności w czasie wybranych układów.
Słowa kluczowe: Olej silnikowy z nanopreparatem, Nanocząstki metali i tlenków metali, Technologia wytwarzania nanopreparatów, Redukcja tarcia w silniku, Oszczędność paliwa, Zmniejszenie szkodliwości dla środowiska
Branża: Motoryzacja
Fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe do zastosowania w druku 3D
Fotoutwardzalne żywice polimerowe modyfikowane nanododatkami o polepszonych parametrach mechanicznych, przewodności elektrycznej i rozdzielczości optycznej.
Słowa kluczowe: nanokompozyty, druk 3D (DLP, SLA), wytrzymałość mechaniczna, przewodność elektryczna
Branża: Inżynieria materiałowa i technologie materiałowe, Motoryzacja, Nanotechnologie, Zaawansowane materiały
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top