Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Dział Transferu Wiedzy i Projektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wydarzenia https://demodayinnowacji.pl/.
 • Data publikacji strony internetowej: 2023-01-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-13.
Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://deklaracja-dostepnosci.info/walidator
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-11-29.

Skróty klawiaturowe
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka.
 • Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zastosowany został odpowiedni kontrast tekstu do tła oraz możliwość powiększenia czcionki. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności zachowując prawidłową hierarchię nagłówków.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretariat, kontakt@demodayinnowacji.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 662 49 07 - kontakt URK, +48 12 293 59 09 - kontakt UEK, +48 12 628 28 45 - kontakt PK,  +48 12 617 32 85 - kontakt AGH.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Auditorium Maximum
ul.Krupnicza 33, Kraków
https://dadn.uj.edu.pl/obiekty/maximum

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, Kraków

https://dadn.uj.edu.pl/obiekty/collegium

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Adres
 • małopolskie
 • krakowski
 • Kraków
 • Kraków
 • Aleja Mickiewicza 21c
 • 31-120 Kraków
Parking
 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Na parkingu umieszczone są tabliczki informacyjne i strzałki ułatwiające odnalezienie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 150 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Budynek wyposażony jest w:

  miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami,

  toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Pies asystujący
 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.
Wejście do budynku
 • Wejście do budynku jest przez furtkę od strony ul. Czystej lub poprzez parking URK, który dysponuje miejscem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością. Do wejścia prowadzą schody, na których jest zainstalowana platforma umożliwiająca transport osób poruszających się na wózku.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Różnicę wysokości możesz pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Otwierają się do zewnątrz.
Przestrzeń za wejściem
 • Punkt obsługi znajduje się bezpośrednio za wejściem.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.
Ciągi poziome
 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.
 
Ciągi pionowe
Schody
 • Ciąg schodów składa się z 8 stopni.
 • Stopień ma wysokość 15 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
Pomieszczenia
 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.
Łazienka
 • Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w sąsiednim budynku - Collegium Godlewskiego - Al. Mickiewicza 21, jest zlokalizowana na parterze, na korytarzu są tabliczki informacyjne i strzałki ułatwiające odnalezienie toalety.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

BUDYNEK „GALERII GIL” W-7

Biuro Pozyskiwania Funduszy, Centrum Transferu Technologii, Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, Dział Eksploatacji i Zaopatrzenia, Dział Gospodarczy, Dział Promocji, Dział Współpracy Międzynarodowej, Dział Zarządzania Nieruchomościami, Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT, Szkoła Doktorska, Samorząd Doktorantów, Sekcja Programu Erazmus, Jednostki Wydziału Inżynierii Lądowej, Jednostki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji


ADRES:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24


OPIS WEJŚCIA DO BUDYNKU:

Obiekt trzykondygnacyjny, dostępny z poziomu terenu poprzez podjazd dla osób z niepełnosprawnościami z lewej strony frontu budynku, usytuowanego od południa.


DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:

 • W budynku przy wejściu od strony południowej znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane na parterze oraz na piętrach.
 • Sale wykładowe są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Przy budynku znajdują się prawidłowo oznaczone miejsca parkingowe.
 • W pobliżu kampusu przy ul. Warszawskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.


DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU:

 • Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.


DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU:

 • Sala wykładowa ,,S1’’ znajdująca się na parterze wejście dla osób z niepełnosprawnością bezpośrednio z zewnątrz budynku, jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
 • Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego - kontakt z Dziekanatem Wydziału Informatyki i Telekomunikacji lub Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

 • Podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów w 16 budynkach.
 • W 11 budynkach podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.
  • W 11 budynkach podmiot zastosował rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
  • W 4 budynkach podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
  • Podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego.
  • Podmiot nie zapewnia w przypadku tych budynków osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób.

  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

  • Uniwersytet Ekonomiczny jest w trakcie opracowywania szczegółowych procedur do każdego z budynków w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Kamienice przy ul. Sienkiewicza 4 i 5 nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w planach jest przeniesienie działalności dydaktycznej z tych budynków na Kampus UEK (dłuższa perspektywa).
  • Dom Studencki „Fafik” – posiada 1-2 pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ale nie ma pochylni, istnieje plan na dobudowę windy i dostosowanie klatki schodowej w ciągu roku – na 2022 r.
  • Dom Studencki „Merkury” – posiada podjazd + 2 windy (budynek wynajmowany przez UEK).
  • W budynkach znajdujących się na kapusie UEK przy ul. Rakowickiej 27 oraz 16 jest zapewniony dostęp dla OzN poprzez zastosowanie wind, podjazdów, 2 platformy przyschodowe.
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków

  Dostępność architektoniczna siedziby Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - budynku A-0

  Wejście główne do budynku znajduje się przy Alei Mickiewicza 30 (pawilon A-0). Przy wejściu do budynku znajdują się schody (7 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

  Dla osób poruszających się na wózkach dostosowano wejście z tyłu budynku od strony północnego dziedzińca, gdzie zlokalizowana jest winda do budynku. Przy wejściu i wyjściu z dziedzińca zainstalowane są domofony w celu kontaktu z portiernią w przypadku zamkniętej bramy. Osoby z niepełnosprawnością nie dostaną się do portierni – brak spoziomowanej komunikacji pomiędzy kondygnacją -1 i portiernią (6 stopni) oraz kondygnacją 0 i portiernią (16 stopni).

  Dostępność korytarzy, schodów i wind

  Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów, za wyjątkiem dojścia do portierni.

  Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, za wyjątkiem dojścia do pomieszczeń nr 380-383, gdzie zainstalowano podnośnik.

  Budynek wyposażony jest w 3 windy osobowe:

  dwie wewnętrzne poruszające się pomiędzy kondygnacjami od -1 (niski parter) do 3. piętra - (-1, 0, 1, 2, 3) , częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,1x1,3 m.
  zewnętrzna stanowiąca wejście/wyjście od strony dziedzińca północnego, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od poziomu terenu na zewnątrz budynku (P) do 2. piętra - (P,-1, 0,1,2)
  Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

  Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

  W budynku znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowane na pierwszym i trzecim piętrze.

  Aula Główna AGH wyposażona jest w system FM wspomagający słyszenie.

  Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Na parkingu wewnętrznym, od strony wejścia (windy)  dostosowanego dla osób niepełnosprawnych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

  Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do budynku można wejść z psem asystującym.

  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

  Siedziba AGH znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, al. Mickiewicza, a tramwajowe przy Placu Inwalidów oraz ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego.

  W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych ( www.bon.agh.edu.pl).

  Dostępność architektoniczna siedziby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH 

  Wejście główne do budynku znajduje się przy Ulicy Reymonta 17 (Dom studencki ALFA). Przy wejściu do budynku znajdują się schody. To wejście  jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. 

  Dla osób poruszających się na wózkach dostosowane jest wejście z tyłu budynku od strony parkingu AGH, gdzie zlokalizowana jest winda do budynku. Dojścia do windy oznaczone są graficznymi tabliczkami kierunkowymi wokół budynku. Przy wejściu do windy zainstalowany jest domofon.

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

  Przy w/w wejściach usytuowana jest portiernia pełniąca rolę kontroli osób wchodzących do budynku. Na portierni można uzyskać informacje o lokalizacji pomieszczeń Biura. 

  Dostępność korytarzy, schodów i wind

  Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. Nie występują w części komunikacyjnej różnice poziomów.

  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH znajdują się na parterze budynku. W celu dostania się do biura z poziomu parteru nie ma konieczności korzystania z windy i schodów wewnętrznych.
  Schody przy wejściu główny posiadają poręcze obustronne.

  Budynek wyposażony jest w windę osobową dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Winda wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a. 

  Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

  Goście BON mogą skorzystać z dostosowanej toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Zlokalizowana jest na parterze w pobliżu pomieszczeń biura.

  Sala szkoleniowa Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH wyposażona jest w pętlę indukcyjną.
  Drzwi prowadzące do pomieszczeń biura oznaczone są etykietami w alfabecie Braille’a.

  Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

  Przy wejściu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych tj. przy windzie znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Na parking można dostać się od ulicy Miechowskiej lub Akademickiej. Wjazd na parking ograniczają szlabany przy których znajdują się domofony. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlabany lub pomoc pracownika BON lub Straży AGH.

  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

  Do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć

  Aplikacje mobilne

  brak

  Dodatkowe informacje

  · W przypadku potrzeby konsultacji z tłumaczem języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami:
   -  https://bon.urk.edu.pl/kontakt.html,  telefon: 12 662 43 95 - kontakt URK
   - https://bon.uek.krakow.pl/p,61,bon-uek-kontakt telefon: tel. +48 881 921 211 (TYLKO SMS), POŁĄCZENIE VIDEO - kontakt UEK

   - https://don.uj.edu.pl/, telefon: 12 663 43 40 - kontakt UJ
  - https://bon.pk.edu.pl/kontakt/ , telefon 12 628 20 08 - kontakt PK
  - http://bon.agh.edu.pl/ ,
  tel./fax +48 12 617 46 30 - kontakt AGH

  ·  Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
  ·  Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.  Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
  Go to top