Wyszukiwarka

Lista Innowacji

Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - CTT
Branża: Inżynieria środowiska
Kierownik: dr inż. Jan Wrona
Broker: dr inż. Jan Wrona
Telefon: +48 12 628 28 03
Email: lmiue@pk.edu.pl
Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych (LMiUE), wchodzi w skład Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych Politechniki Krakowskiej. Z zastosowaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej wykonujemy analizy z zakresu właściwości cieplnych i mechanicznych (m.in. przewodność i dyfuzyjność cieplna, analizy termiczne STA, moduł Younga, współczynnik Poissona) materiałów konstrukcyjnych (np.: materiałów izolacyjnych, polimerów). W laboratorium wykonywane są także analizy chemiczne oraz oznaczenia zanieczyszczeń trwałych obecnych w środowisku przyrodniczym (gleba, woda, powietrze) z wykorzystaniem technik chromatografii gazowej i cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. W 2023 roku laboratorium uzyskało status akredytowanego laboratorium badawczego PCA o  numerze  akredytacji AB. 

Urządzenie do badania przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych o kształcie płaskich płyt
Model: GHP 900 S firmy NETZSCH,

Badanie akredytowane:

 • przewodność cieplna (0,025 ÷ 0,1 W/(m·K)), w stanie ustalonym, produktów z materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie, wyposażeniu budynków i instalacjach przemysłowych w zakresie temperatury od -10oC do 65oC, zgodnie z normą PN ISO 8302:1999

Badania poza zakresem akredytacji:

 • Przewodność cieplna (0,005 ÷ 2,00 W/(m·K)), w stanie ustalonym, produktów z materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie, wyposażeniu budynków i instalacjach przemysłowych w zakresie temperatury strona chłodzona od -10oC do 60oC, strona ogrzewana od 0oC do 70oC, zgodnie z normą PN ISO 8302:1999

Urządzenie do badania przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych w kształcie cylindrycznym
Model: TLR 1000 firmy NETZSCH,

Badanie akredytowane:

 • przewodność cieplna (0,025 ÷ 0,1 W/(m·K)), w stanie ustalonym, produktów z materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie, wyposażeniu budynków i instalacjach przemysłowych w zakresie temperatury strona chłodzona od -15oC do 140oC, strona ogrzewana od 20oC do 200oC,  zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 

Badania poza zakresem akredytacji:

 • Przewodność cieplna (0,01 ÷ 0,25 W/(mK)), w stanie ustalonym, produktów z materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie, wyposażeniu budynków i instalacjach przemysłowych w zakresie temperatury strona chłodzona od -15oC do 140oC, strona ogrzewana od 20oC do 200oC

 

Różnicowy kalorymetr skaningowy (DSC) do pomiaru temperatury przemian oraz przepływu ciepła związanego z przemianą fazową w próbce w zakresie temperatur od -170°C ÷ 600°C

Model: DSC 214 Polyma,  firmy NETZSCH,

Badanie akredytowane:

 • temperatura i entalpia topnienia i krystalizacji tworzyw sztucznych w zakresie od 35oC do 450oC, zgodnie z normami: PN-EN ISO 11357-1:2016-11, PN-EN ISO 11357-3:2018-06

 

System pomiarowy do określania przewodności cieplnej
Model: LFA 427, firmy NETZSCH,

Badanie:

 • Przewodność (0,1 ÷ 2000 W/(m·K)) i dyfuzyjność (0,01 ÷ 1000 mm²/s) cieplna ciał stałych w zakresie temperatury od RT do 1575°C

 

Urządzenie do badań dyfuzyjności i przewodności cieplnej

Model: LFA 467, firmy NETZSCH,

Badanie:

 • Przewodność (0,1 ÷ 4000 W/(m·K)) i dyfuzyjność (0,01 ÷ 2000 mm²/s) cieplna ciał stałych, proszków, płynów i past w zakresie temperatury od -100°C do 500°C

 

 

Analizator do pomiaru przewodności cieplnej, dyfuzyjności i ciepła właściwego ciał stałych, proszków, płynów i past

Model: C-THERM TCi Thermal Conductivity Analyzer (Wyposażony w detektory MTPS,TPS,TLS),  firmy C-Therm Technologies,

Badanie:

 • Przewodność (0,01 ÷ 500 W/(m·K)) i dyfuzyjność (0,01 ÷ 300 mm²/s) cieplna ciał stałych, proszków, płynów i past w zakresie temperatury od -50°C do 200°C, zgodnie z normami: ISO 27007-2, ASTM D7984, ASTM D5334, ASTM D5930.

 

Przenośny system pomiarowy do określania współczynnika przenikania ciepła przez przegrody szklane
Model: Uglass,  firmy NETZSCH,

Badanie:

 • Współczynnik przenikania ciepła szyby (0,5 ÷ 4 W/(m²·K)) dla okien z podwójną i potrójną szybą (minimalny rozmiar szyby 45x45 cm) z wypełnieniem gazowym.

 

Device for thermal analysis in the temperature range from RT ÷ 1500°C

Model: STA 449 F3 Jupiter, firmy NETZSCH,

Badanie:

 • Efekty termiczne materiałów stałych z określeniem zależności ubytku i efektów cieplnych od temp w zakresie temp. od RT do 1500°C
 • rzeczywisty pomiar TGA, DTA–TGA, DSC-TGA

 

Zestaw do badań współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych
Model: Greenteg U-value – KIT  (gSKIN® KIT-2615C), firmy greenTEG,

Badanie:

 • Określenie współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych w rzeczywistych warunkach ich pracy

 

 

Urządzenie do wyznaczania modułu Younga oraz współczynnika Poissona materiałów
(w tym metali) za pomocą rezonansu w podwyższonych temperaturach
Model: RFDA HT 1600,  firmy IMCE,

Badanie:

 • Określanie modułu Younga i współczynnika Poissona materiałów budowlanych w zakresie temperatur od RT do 1600°C dla próbek nie większych niż 150 mm

 

Urządzenie do wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałów
Model: Dylatometr DIL 831, firmy Waters, TA Instruments,

Badanie:

 • Wyznaczania współczynnika rozszerzalności termicznej materiałów stałych, proszków i past w zakresie temperatur od RT do 1500°C

 

Wieloparametrowy, przenośny analizator gazów
Model: Analyser AtmosFIRs transportable (ICE) z sensorem O₂ (AFS-B2T) + termowaga, firmy MLU,

Badanie:

 • Analizy jakościowe i ilościowe złożonych mieszanin gazowych z wykorzystaniem spektrometru FTIR

 

Zestaw do kompleksowych analiz chromatograficznych
Model:  GC MS/MS 8890/7000D + GC 8890 z det. PDHID oraz LC MS/MS Ultivo Agilent Technologies, firmy PERLAN,

Badanie:

 • Analizy jakościowe i ilościowe związków metodą UHPLC i GC z identyfikacją realizowaną za pomocą tandemowej spektrometrii mas

 

Instytucja Akredytująca:

Polskie Centrum Akredytacji

 

Adres

Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Warszawska 24, 31-155 Kraków

email: lmiue@pk.edu.pl

https://www.lmiue.pk.edu.pl/

 

Sekretariat: Ewa Wełna, Tel/Fax.: +48 12 628 28 03

Kierownik Laboratorium: dr inż. Jan Wrona, +48 12 628 28 19, jan.wrona@pk.edu.pl

Kierownik Techniczny: dr inż. Jan Porzuczek, +48 12 628 28 08, jan.porzuczek@pk.edu.pl

Słowa kluczowe: materiały izolacyjne, wyroby z materiałów izolacyjnych, izolacje rurociągów materiały budowlane, współczynnik przewodzenia ciepła, właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych, opór cieplny, cieplne właściwości użytkowe, metoda osłoniętej płyty g
Logo Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Logo Rzeczpospolita Polska Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
Go to top